Stand/bodplass

Har du varer du vil selge eller en virksomhet du vil presentere? Bestill plass via vårt bestillingskjema eller kontakt oss via vårt bookingkontor:

Merk: Dette er en tradisjonell og handverksmessig martna.

Epost: post@helgelandevent.no
Frank Vollan tlf: 917 59 899

For hver stand betales «tiende» på kr 500,- + kr. 250,- pr. løpemeter.

For plass i teltet betales det 3000,-  max 3 meter front. (inkl bord)

Inneplasser i festivaltelt forbeholdes småskala og handverk. (Gratis for lokale lag og foreninger)

 

Vilkår om standleie

1. Påmelding/fakturering/betaling
Påmelding til Tiendebyttet blir ikke registrert før registreringsskjema er bekreftet og «Tiende» og stand-/bodleie er betalt. Dette kan også avtales direkte med Generator. Plass-avgift faktureres straks tildeling er foretatt med forfall 10 dager etter fakturadato. Manglende betaling ved forfall fører til at plassering blir strøket. Utstillere/ selgere som ankommer Tiendebyttet uten at avgift og faktura er betalt må vente med å få tildelt plass til alle andre utstillere/selgere har fått tildelt plass. «Tiende» inkluderer rett til å stå på den tilviste plass, samt en gratis oppføring i utstillerliste/-program.

2. Avbestilling
Bestilt plass på Tiendebyttet som ikke er avbestilt minst en uke før Tiendebyttet begynner må betales fullt ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift, unntatt «Tiende». Om utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst Tiendebyttet godtgjør dette ingen refusjon av innbetalt avgift.

3. Plassering
Tiendebyttet er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg med høy kvalitet og en harmonisk sammensetting av boder/stands. For deltagelse i Historisk marked settes det, med hensyn til produksjon og kvalitet, spesielle krav til produkter/utstillere. Deltagelse her må derfor vente å bli vurdert ut fra disse kriteriene. Tiendebyttet forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Tiendebyttet samt, uavhengig av omsøkt plass, foreta den plassering en finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer.

5. Næringsmiddel
Varer som ikke er registrert på registreringsskjema tillates ikke omsatt under Tiendebyttet. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må oppgi dette på registreringsskjemaet.Lokal næringsmiddelkontroll må godkjenne alle slike varer.

6. Videresalg av tildelt plass
Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt.

7. Ankomst/avreise
Utstillere som er tildelt plass skal ved ankomst henvende seg til Tiendebytte kontoret for utlevering av deltagerbevis og tilvisning av plass. Ingen må stille opp på sin plass uten å ha fått denne tilvist av Tiendebyttets personale. Ankomsttid angis på påmeldingsskjema, og bestilt plass som ikke er benyttet innen dette tidspkt. kan fritt disponeres av Tiendebyttet om ikke spesiell avtale foreligger. Ved påmelding angis også tidspkt. man vil avslutte sin virksomhet. Boder/utstillinger bør være på plass til offisiell åpning av Tiendebyttet torsdag kl. 18.00. Alle deltakere forutsettes å delta fredag og lørdag..

8. Opptreden
Tiendebyttet krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere eller deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/ utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Tiendebyttet. Dette kan bl.a. gjelde regulering av lydnivå på lydanleggpå stand.

9. Avfall
Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er det utstillerens ansvar å rydde opp og bringe til, for dette formål, utsatte søppelcontainere. Følg oppsatte retningslinjer for kildesortering. Tiendebyttet vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse mot dette.

10. Kontrollører
For å påse at de pålegg og retningslinjer som er beskrevet ovenfor overholdes engasjeres det egne kontrollører. Disse er tillagt fullmakt til å gi pålegg etter gitte retningslinjer og forskrifter samt å bortvise utstillere som nekter å rette seg etter disse.

11. Ansvar
Tiendebyttet er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøyer e.l. Utstiller må eventuelt selv forsikre sine varer og sitt utstyr.